Statutul Federatiei

S T A T U T U L

 

FEDERAŢIEI ROMÂNE DE LUPTE

2019

 

 

CUPRINS:

 

 

Nr. crt. Denumire capitol
 
I. Denumire, componenţă, formă juridică, scop, durată de funcţionare, patrimoniul iniţial, însemne, sediu.
II. Relaţii cu U.W.W., U.W.W-CONTINENTAL COUNCIL şi C.O.S.R.
III. Obiective
IV. Atribuţii
V. Membrii afiliaţi, drepturile şi obligaţiile acestora
VI. Organele de conducere ale F.R.L.
VII. Colegiile şi comisiile
VIII. Recompense şi sancţiuni
IX. Mijloace materiale şi financiare
X. Personalul salariat
XI. Dizolvarea Federaţiei şi lichidarea patrimoniului
XII. Relaţia F.R.L.cu M.T.S.
XIII. Dispoziţii finale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL I

DENUMIRE, COMPONENŢĂ, FORMĂ JURIDICĂ,

SCOP, DURATĂ DE FUNCŢIONARE,

PATRIMONIUL INIŢIAL, ÎNSEMNE, SEDIU.

 

Art.1. 

Numele federaţiei este FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE LUPTE, prescurtat F.R.L. şi este succesoarea fostei Federaţii Române de Lupte fondată în 1930.

 

Art.2  

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE LUPTE este constituită prin asocierea cluburilor sportive şi asociaţiilor judeţene şi a Municipiului Bucureşti de lupte afiliate care recunosc şi respectă statutul şi regulamentele F.R.L.

 

Art.3. 

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE LUPTE este persoana juridică de drept privat, de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără scop lucrativ; se constituie în baza prevederilor O.G. nr.26/2000 şi a Legii nr 69/2000.

 

Art.4. 

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE LUPTE este o structură sportivă de interes naţional, singura autorizată să organizeze şi să controleze activitatea luptelor, în toate stilurile recunoscute de UNITED WORLD WRESTLING (U.W.W.), pe teritoriul României, respectiv:

stilurile de lupte olimpice: lupte greco-romane, lupte libere, lupte feminine:

toate celelalte stiluri neolimpice, in special stiluri de lupta traditionale si istorice, inclusiv insa fara limitare, lupte la centura (belt wrestling Alysh), lupte pe plaja, tranta, lupte tatarasti, grappling.”

 

Art.5

Durata de funcţionare a F.R.L. este pe termen nedeterminat.

 

Art.6

Patrimoniul iniţial al F.R.L.este de……….lei, şi este constituit din totalitatea mijloacelor fixe, obiectelor de inventar şi mijloacelor materiale şi băneşti specificate în anexă, care face parte integrantă din statutul F.R.L.

 

Art.7

F.R.L. are steag însemne şi emblemă proprie, care vor fi înregistrate la Oficiul de Stat pentru invenţii şi mărci.

 

Art.8.  

 1. Sediul F.R.L. este în Bucureşti, Str.Vasile Conta nr.16, sector 2. Sediul federaţiei poate fi transferat în altă localitate numai printr-o hotărâre a Adunării Generale a F.R.L; conform art. 27 alin. 6 din prezentul Statut cu 2/3 din numărul delegaţilor cu drept de vot prezenţi la adunare.

 

CAPITOLUL II

RELAŢII CU U.W.W., U.W.W-C.C. ŞI C.O.S.R.

 

Art.9.

            1.F.R.L. este afiliată la UNITED WORLD WRESTLING, prescurtat U.W.W şi la  UNITED WORLD WRESTLING-CONTINENTAL COUNCIL, prescurtat U.W.W.-C.C.

2.Statutele şi regulamentele U.W.W. şi U.W.W.-C.C. sunt obligatorii pentru F.R.L. şi membrii afiliaţi la F.R.L.

 1. F.R.L. este afiliată la Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, prescurtat C.O.S.R., respectând statutul şi regulamentele C.O.S.R.

4.Biroul Federal al F.R.L. decide asupra participării F.R.L. la alte asociaţii sau organizaţii, solicitând în prealabil avizul M.T.S. În astfel de situaţii, drepturile F.R.L. şi ale membrilor săi nu pot fi atinse de aceste participări.

 

CAPITOLUL III

OBIECTIVE

 

Art.10.

 1. Obiectul de activitate al F.R.L. îl constituie organizarea şi controlul activităţii de practicare a luptelor pe teritoriul României, la toate nivelurile şi prin toate mijloacele pe care le apreciază necesare.
 2. În acest sens, principalele obiective ale F.R.L. sunt:
 3. dezvoltarea şi promovarea practicării luptelor pe teritoriul României sub toate formele sale, fără nici un fel de discriminare pe motive politice, religioase rasiale, de naţionalitate, sex sau vârstă;
 4. elaborarea de regulamente şi norme necesare organizării şi desfăşurării activităţii specifice domeniului de activitate al federaţiei în concordanţă cu legislaţia în vigoare;
 5. organizarea, conducerea, controlul şi sprijinirea activităţii de lupte pe plan naţional;
 6. promovarea luptelor româneşti, prin participarea loturilor naţionale şi ale cluburilor, în competiţiile internaţionale;
 7. dezvoltarea şi statornicirea unor legături constante între federaţie şi cluburile sportive, asociaţiile judeţene de lupte bazate pe autonomie, răspundere, încredere, transparenţă, loialitate şi coeziune;
 8. elaborarea şi organizarea sistemului competiţional intern prin care să se asigure desfăşurarea de campionate şi competiţii de lupte la toate nivelurile, un cadru obiectiv pentru derularea acestora, ierarhizarea valorică a echipelor participante şi a sportivilor, în concordanţă cu sistemul competiţional international elaborate de U.W.W.;
 9. organizarea procesului de selecţie, formare, pregătire şi perfecţionare continuă a sportivilor, în concordanţă cu evoluţiile şi cerinţele performanţiale pe plan internaţional;
 10. prevenirea încălcării Statutului, regulamentelor şi normelor F.R.L., U.W.W., U.W.W.-C.C. şi O.S.R.;
 11. promovarea spiritului de fair-play în activitatea luptelor, combaterea violenţei şi interzicerea folosirii substanţelor dopante în practicarea luptelor;
 12. formarea, perfecţionarea continuă şi ridicarea nivelului de calificare a specialiştilor din lupte;
 13. atragerea şi implicarea cercetării ştiinţifice şi a medicinei sportive în obiectivizarea şi dirijarea procesului de selecţie şi pregătire a sportivilor din loturile naţionale;
 14. dezvoltarea bazei materiale de interes naţional pentu practicarea luptelor;
 15. reprezentarea şi apărarea intereselor luptelor româneşti pe plan intern şi internaţional;

 

CAPITOLUL IV

ATRIBUŢII

 

Art.11.           

F.R.L. organizează activitatea luptelor din România, în temeiul prezentului Statut şi pe baza regulamentelor, normelor şi hotărârilor (decizii) adoptate de organele sale potrivit competenţelor stabilite de statut.

 

Art.12.           

În scopul realizării obiectivelor sale, F.R.L. îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

a)elaborează strategia naţională de dezvoltare a luptelor în concordanţă cu strategia mişcării sportive din România şi controlează aplicarea acesteia de către membrii afiliaţi;

b)elaborează şi adoptă regulamente şi norme de organizare, tehnice, financiare pentru activitatea proprie şi activitatea luptelor în general;

c)elaboreaza si aproba normele financiare referitoare la veniturile proprii;

d)stabileşte calendarul sportiv anual în corelaţie cu calendarul internaţional elaborate de U.W.W.;

e)organizează activităţile, campionatele şi competiţiile oficiale de lupte pe plan naţional în baza regulamentelor şi normelor adoptate potrivit prezentului Statut şi omologhează rezultatele acestora;

f)elaborează şi realizează programele şi planurile de pregătire şi participare a loturilor naţionale la competiţiile oficiale internaţionale de lupte;

g)colaborează cu Institutul  National de Cercetare pentru Sport, Institutul Naţional de Medicină Sportivă, Universitatea Națională de Educaţie Fizică şi Sport pentru sporirea capacităţii de cuprindere şi asigurare a asistenţei medicale şi metodico-ştiinţifice de specialitate potrivit evoluţiei şi cerinţelor specifice ale acestui sport cu privire la selecţia, formarea, pregătirea şi perfecţionarea continuă a sportivilor precum şi pentru modernizarea metodelor de antrenament în consens cu standardele atinse pe plan internaţional;

h)colaborează cu M.T.S., cu Ministerul Educatiei şi/sau alte instituţii din structurile acestora pentru formarea şi perfecţionarea specialiştilor din domeniul luptelor;

i)organizează şi coordonează întreaga activitate a arbitrilor de lupte pe baza unui regulament propriu de funcţionare;

j)organizează şi participă la competiţii oficiale internaţionale solicitând în prealabil autorizarea Ministerului Tineretului şi Sportului;

k)întreprinde măsuri pentru prevenirea şi combaterea violenţei la competiţiile de lupte, precum şi pentru promovarea spiritului de fair-play şi a toleranţei în lupte;

l)întreprinde măsuri pentru prevenirea, controlul şi sancţionarea folosirii substanţelor interzise şi a metodelor neregulamentare destinate să mărească în mod artificial capacitatea fizică a sportivilor sau să modifice rezultatele competiţiilor organizate la nivel naţional;

m)administrează şi gestionează mijloacele financiare şi materiale aflate în patrimoniu, în conformitate cu prevederile legale precum şi ale statutului, regulamentelor şi normelor  proprii;

n)stabileşte cuantumul cotizaţiilor, taxelor, contribuţiilor şi penalităţilor care se aplică în activitatea  luptelor;

o)asigură mijloace financiare şi materiale prin efort propriu din activităţi nepatrimoniale specifice activităţii de lupte sau din activităţi economice directe realizate în legătură cu scopul şi obiectul de activitate al federaţiei organizate în unităţi proprii cu/sau fără personalitate juridică;

p)se poate asocia cu persoane juridice şi fizice în scopul constituirii de societăţi comerciale sau pentru participarea cu părţi sociale la societăţi comerciale;

q)colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale precum şi cu alţi factori interesaţi pentru dezvoltarea şi/sau modernizarea bazei materiale destinate luptelor;

r)elaborează şi editează publicaţii proprii privind activitatea luptelor;

s)exercită autoritatea disciplinară în domeniul său de activitate în termenii prevăzuţi de Legea nr 69/2000 şi potrivit Statutului şi regulamentelor proprii;

t)reprezintă, susţine şi apără interesele luptelor româneşti pe plan intern, în relaţiile cu Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte instituţii şi organizaţii, precum şi pe plan internaţional în relaţiile cu U.W.W şi U.W.W.-C.C., cu federaţiile naţionale din alte ţări sau alte foruri internaţionale cu implicaţii in sportul luptelor.

 

Art.13.           

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE LUPTE elaborează şi adoptă în cadrul organelor sale, potrivit competenţelor care le sunt atribuite în prezentul statut, urmatoarele:

 1. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al F.R.L;
 2. Regulamentul Disciplinar;
 3. Regulamentul de Clasificare Sportivă;
 4. Regulamentul Competiţiilor Interne de Lupte;
 5. Rergulamentul privind Organizarea şi Desfăşurarea Activităţii Arbitrilor de Lupte;
 6. Norme de organizare, tehnice, financiare şi de asigurare materială pentru propria activitate sau cu caracter general obligatoriu pentru activitatea luptelor din România;
 7. Alte regulamente sau norme specifice necesare pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute în prezentul Statut.

 

Art.14.           

Statutul, regulamentele, normele şi hotărârile (deciziile) organelor F.R.L. sunt obligatorii pentru membrii afiliaţi şi membrii acestora.

 

CAPITOLUL V

MEMBRII AFILIAŢI, DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ACESTORA

 

Art.15.

 1. Conform dispoziţiilor Legii nr. 69/2000, la FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE LUPTE se pot afilia numai structurile sportive cu personalitate juridică legal constituite şi recunoscute oficial, respectiv cluburile – persoane juridice de drept public şi privat, şi Asociaţiile judeţene de lupte şi a Municipiului Bucureşti.
 2. Asociaţiile sportive constituite ca structuri sportive fără personalitate juridică potrivit legislaţiei în vigoare şi oficial recunoscute, se pot afilia la Asociaţia Judeţeană de Lupte din judetul respectiv, legal constituită, oficial recunoscută şi afiliată la F.R.L.
 3. Afilierea structurilor sportive, menţionate la aliniatele (1) şi (2) la F.R.L. şi respective la A.J.L. se poate face numai după ce le este recunoscută oficial calitatea de structură sportivă ca urmare a înscrierii în Registrul Sportiv ţinut de M.T.S. în conformitate cu procedurile prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000 aprobat prin H.G. nr.884/14.09.2001.

 

Art.16.

 1. Un club sau o Asociaţie judeţeană de lupte care doreşte să devină membru al F.R.L. trebuie să adreseze o cerere scrisă către Federaţie prin care solicită afilierea şi se obligă să respecte Statutul, regulamentele, normele şi hotărârile (deciziile) acesteia.
 2. În sensul prevederilor de la aliniatul (1) F.R.L. emite o cerere tip de afiliere în care trebuie completate de către solicitanţi, sub sancţiunea nulităţii, toate datele de mai jos;
 3. numărul de identificare al respectivei structuri sportive;
 4. numărul şi data emiterii Certificatului de Identitate Sportivă;
 5. denumirea structurii sportive;
 6. sediul -judeţul, localitatea, adresa oficială, telefon, fax, e-mail;
 7. componenţa nominală a organului de conducere / administrativ;
 8. culorile / în cazul cluburilor;
 9. reprezentanţi legali (persoane împuternicite să-i angajeze interesele);
 10. data completării, semnătura, ştampila.
 11. La cererea de afiliere se ataşează următoarele înscrisuri doveditoare:
 12. actul constituirii si statutul, in forma autentica sau atestata de avocat-in cazul structurilor sportive de drept privat, sau copie de pe actul de dispozitie prin care au fost infiintate si/sau organizate – in cazul structurilor sportive de drept public
 13. copie de pe hotararea/incheierea judecatoreasca definitiva de acordare a personalitatii juridice-in cazul structurilor sportive de drept privat, sau copie de pe actul de dispozitie prin care s-a aprobat regulamentul de organizare si functionare-in cazul structurilor sportive de drept public
 14. copie legalizată după Certificatul de Identitate Sportivă;
 15. dovada sediului;
 16. dovada patrimomiului.

 

Art.17.

Membrii afiliaţi la F.R.L. au următoarele drepturi:

 1. să participe cu sportivii proprii la competiţiile oficiale naţionale organizate de Federaţie, precum şi la competiţiile internaţionale de lupte, numai cu avizul expres al F.R.L. ;
 2. să aibă reprezentanţi în Adunarea Generală a F.R.L. potrivit normelor de reprezentare prevăzute în Statut, un membru un vot;
 3. să prezinte propuneri Biroului Federal şi Adunării Generale, să iniţieze proiecte de hotărâri sau să participe la elaborarea hotărârilor după caz;
 4. să-şi rezolve independent toate problemele sportive, juridice, economice şi administrative, fără a încălca prevederile prezentului Statut şi regulamentele F.R.L.

 

Art.18.           

Membrii afiliaţi la F.R.L. au următoarele obligaţii;

 1. să respecte Statutul, regulamentele, normele şi deciziile federaţiei;
 2. să asigure preluarea obligaţiilor pentru membrii lor individuali (sportivi, conducători, antrenori, arbitri);
 3. să permită controlul dispus de F.R.L. la secţiile afiliate;
 4. să transmită numai prin intermediul F.R.L. orice corespondenţă adresată U.W.W. şi U.W.W.-C.C.;
 5. să respecte şi să apere imaginea şi prestigiul F.R.L. precum şi a organelor şi oficialilor acesteia;
 6. să-şi achite toate obligaţiile financiare faţă de F.R.L. la termenele şi în condiţiile stabilite de federaţie;
 7. sa cunoasca si sa respecte legislatia antidoping;
 8. să suporte costurile analizelor de laborator, contravaloarea amenzilor și consecințele sancțiunilor date de ANAD și/sau alte instituții, în cazul depistării unor rezultate pozitive indentificate la sportivii proprii, în situația în care aceștia se află în pregătire la club și/sau participă la campionatele naționale sau alte competiții

 

Art.19.           

Afilierea la F.R.L. se aprobă provizoriu de către Biroul Federal şi devine definitivă după aprobarea Adunării Generale şi are drept consecinţă pentru cel afiliat, obligaţia respectării Statutului, regulamentelor, normelor şi deciziilor F.R.L. comisiilor şi reprezentanţilor F.R.L.

 

Art.20.           

(1) In situatia in care structurile sportive membre ale F.R.L opereaza modificari asupra actelor lor constitutive, acestea sunt obligate sa indeplineasca formele de inregistrare si publicitate prevazute de lege (ex: inregistrare la instanta de judecata si la Registrul Sportiv)

(2) Daca modificarile privesc: schimbarea denumirii, schimbarea sediului si a oricaror date de identificare( numar de telefon, fax, email, web), schimbarea componentei numerice si/sau nominale a organelor de conducere; desfiintarea sectiei de lupte din cadrul unui club, fuziunea cu o sectie a altui club sau fuziunea a doua cluburi, structura sportiva este obligata ca in termen de 15 zile de la inscrierea acestor modificari la Registrul Sportiv sa le comunice federatiei, sub sanctiunea neluarii in considerare si a aprecierii ca valabile a informatiilor existente la sediul F.R.L.

(3)Reafilierea unei structuri sportive la F.R.L are loc in cazul in care aceasta, dupa ce si-a pierdut calitatea de membru ca urmare a intervenirii uneia din situatiile prevazute la art.21, cu exceptia motivelor de la art.21 lit.c) si g) formuleaza o noua cerere de afiliere si dovedeste indeplinirea conditiilor stabilite la art.16.

Art.21.           

            (1) Incetarea calitatii de membru al Federatiei Romane de Lupte are loc in urmatoarele situatii:

 1. a) prin retragere, pe baza unei cereri formulate de reprezentantul legal al structurii sportive, adusa la cunostinta Biroului Federal si supusa spre validare Adunarii generale.
 2. b) ca urmare a desfiintarii sectiei de lupte a structurii sportive comunicate F.R.L conform procedurii stabilite la art.20
 3. c) in cazul dizolvarii si lichidarii structurii sportive
 4. d) in cazul fuziunii sectiilor de lupte a doua sau mai multe cluburi sportive, inceteaza calitatea de membru a clubului a carei sectie a fost desfiintata;
 5. e) in cazul fuziunii a doua structuri sportive, inceteaza calitatea de membru a clubului care a fost absorbit urmare a fuziunii
 6. f) prin excludere ca urmare a intervenirii uneia din situatiile urmatoare:

-neplata obligatilor financiare timp de 2 ani consecutiv;

-nedesfasurare activitate specifica;

-neparticiparea in competitii timp de 2 ani consecutiv;

 1. g) prin excludere pentru abateri grave de la statut, regulamente si hotarari ale Biroului Federal
 2. h) in urma revocarii recunoasterii functionarii structurii sportive

(2) Conditiile de incetare a calitatii de membru al Federatiei Romane de Lupte, de excludere pentru abateri, si de reafiliere a membrilor exclusi sunt precizate in articolul 48 din prezentul Statut si in  Regulamentul de Organizare si Functionare al federatiei.

(3) Federatia Romana de Lupte radia din evidentele sale cuprinse in Registrul de afilieri sportive, cluburile sportive si/sau asociatiile judetene asupra carora Ministerul Tineretului si Sportului s-a pronuntat in sensul  revocarii recunoasterii functionarii pentru motivele prevazute la art.22 din Regulamentul de aplicare a Legii nr.69/2000 aprobat prin HG nr.884/2001.

 

Art.22.           

Hotararile privind incetarea calitatii de membru al F.R.L pentru motivele precizate la art.21 si radierea din evidente se adopta de catre adunarea generala numai la propunerea Biroului Federal.

 

Art.23.           

La propunerea Biroului Federal, Adunarea Generală poate acorda titlul de “MEMBRU DE ONOARE” al F.R.L. unor personalităţi cu merite deosebite în activitatea luptelor, precum şi calitatea de ”PREŞEDINTE DE ONOARE” al F.R.L.

 

CAPITOLUL VI

ORGANELE DE CONDUCERE ALE F.R.L.

 

Art.24.

 1. ADUNAREA GENERALĂ este organul legislativ al F.R.L. şi în consecinţă autoritatea supremă.
 2. BIROUL FEDERAL este organul de conducere între Adunările Generale şi pune în practică hotărârile acesteia.
 3. COMITETUL EXECUTIV este organul administrativ permanent al F.R.L..
 4. COMISIA DE CENZORI este organul de control financiar intern al F.R.L..
 5. COMISIILE CENTRALE sunt organisme de specialitate în subordinea F.R.L. şi sunt aprobate de Biroul Federal, la propunerea Preşedintelui şi Secretarului General al federaţiei.

 

Art.25.           

Înputerniciţii F.R.L. sunt  Preşedintele şi Secretarul general.

 

Art.26.

1.Adunarea Generala este organul de conducere al F.R.L, fiind alcatuita din totalitatea membrilor afiliati (structuri sportive) cu drept de vot, reprezentati prin delegati care au asupra lor o delegatie semnata de reprezentantul legal al structurii sportive, stampilata si in care este prevazuta in mod expres abilitarea de a vota problematica supusa dezbaterii conform ordinii de zi.

F.R.L elaboreaza modelul tip al delegatiei pentru reprezentatii structurilor sportive membre si o comunica odata cu adresa de convocare.

 1. La Adunarea Generală are dreptul la un singur vot un reprezentant pentru fiecare membru afiliat (cluburi şi Asociaţii Judeţene şi a Municipiului Bucureşti de Lupte).

3.Pot participa ca invitaţi la Adunarea Generală antrenorii, arbitrii, membrii comisiilor şi colegiilor centrale, reprezentanţi ai M.T.S. C.O.S.R., Ministerul Educatiei.şi alte instituţii implicate în activitatea luptelor precum şi reprezentanţi ai presei, fără drept de vot.

4.Adunarea Generală Ordinară analizează, anual, hotărăşte şi decide în toate problemele luptelor.

5.Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul a  50%+1 din numarul membrilor afiliati cu drept de vot prezenţi, în afara cazurilor următoare:

 1. a) excluderea sau radierea din evidente a membrilor afiliaţi, când hotărârea se va lua cu votul a 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot prezenţi;
 2. b) ca urmare depunerii (in conditiile prev.art.27 pct.3) unei moţiuni de neîncredere privind activitatea Biroului Federal, hotărârea se va lua cu votul a 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot prezenţi;
 3. c) hotararea cu privire la dizolvarea F.R.L. se va lua cu votul a 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot prezenti, in conditiile de cvorum prevazute la art.57.

 

Art.27.

 1. (1)Adunarea Generală de alegeri are loc o dată la 4 ani şi se convoacă de Biroul Federal cu 45 de zile înainte de data de desfăşurare. În situaţia în care nu se întruneste cvorumul necesar sau nu se respectă condiţiile regulamentare de desfăşurare ale adunării, se va convoca o nouă Adunare Generală de Alegeri în termen de maximum 15 zile cu aceiaşi ordine de zi şi cu aceleaşi propuneri la funcţiile eligibile ale Federaţiei.

(2)Adunarea de alegeri poate avea loc si anticipat, intre mandate, daca necesitatea ei a fost impusa de situatia prevazuta la art.27 pct.3 si a fost admisa motiunea de neincredere. Regulile de convocare sunt aceleasi ca la pct.1

(3)Prin exceptie pot avea loc alegeri si in cadrul adunarilor ordinare anuale in situatia in care Biroul Federal/Comisia de Cenzori/Comisia de Apel se descompleteaza din diverse motive si raman locuri vacante in cadrul acestora. In aceste cazuri convocarea adunarii generale ordinare anuale se va face cu 45 de zile inainte de data fixata pentru tinerea ei.

2.(1)Convocarea adunarii generale ordinare se face cu cel putin 30 de zile inaintea datei stabilite pentru tinerea ei, printr-o adresa scrisa (convocator) insotita de modelul delegatiei, documente ce vor fi transmise prin orice mijloc  de comunicare (fax, e-mail, scrisoare recomandata cu confirmare de primire), inclusiv pe site-ul F.R.L cu precizarea datei postarii.Oricare din mijloacele de mai sus este considerat valabil, procedura de convocare fiind corect indeplinita.

(2) Convocatorul unei adunari generale (ordinare, extraordinare, de alegeri) va cuprinde data, ora si locatia adunarii generale, ordinea de zi, precum si data, ora si locatia la care va fi reconvocata in situatia in care la prima adunare nu se intruneste cvorumul.

(3) In situatia in care pe ordinea de figureaza propuneri de completare si /sau modificare a actelor constitutive, textul propunerilor se va transmite membrilor federatiei odata cu adresa de convocare.

(4) Materialele supuse dezbaterii in cadrul adunarii generale ordinare, vor fi postate pe site-ul F.R.L  spre consultare, cu 7 zile inainte de data stabilita pentru tinerea ei.

3.Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată de către Biroul Federal, dacă acest lucru este cerut în scris de majoritatea simplă a membrilor acestuia, sau ca urmare a depunerii unei moţiuni de neîncredere în activitatea Biroului Federal, semnată de cel putin 2/3 din membrii afiliati cu drept de vot si argumentata punctual, cu trimitere la normele statutare/prevazute in regulamente si/ sau in legislatia in vigoare, presupuse a fi incalcate de membrii Biroului Federal.

 1. Convocarea adunarii generale extraordinare se face cu cel putin 15 de zile inaintea datei stabilite pentru tinerea ei, cu respectarea regulilor de la art.27 pct.2 prevazute pentru adunarea ordinara si va hotari numai asupra problemelor incluse pe ordinea de zi, in conformitate cu prevederile art.27 pct.9.

5.Validarea reprezentanţilor cu drept de vot se va face înaintea începerii Adunării Generale, pe baza delegaţiei scrise, emise de membrii afiliaţi care i-a desemnat.

 1. Adunarea Generala ( ordinară, de alegeri sau extraordinară) este statutar constituită în prezenţa a 50%+1 din numărul membrilor afiliati cu drept de vot, reprezentati la sedinta, cu exceptia cazului de la art.57 cu privire la dizolvare. În situaţia în care nu se întruneşte cvorumul necesar sau nu se respectă condiţiile regulamentare de desfăşurare a adunărilor, Biroul federal va dispune convocarea unei noi Adunari Generale care sa aiba loc în termen de maximum 15 zile, cu aceeaşi ordine de zi. Adunarea generala reconvocata poate avea loc chiar si in aceeasi zi la o alta ora, cu conditia ca acest lucru sa fi fost mentionat in convocator, conform prev. de la art.27 pct.2.

7.În cadrul Adunării Generale se stabilesc:

 1. persoanele care vor întocmi procesul-verbal oficial, desemnarea acestora se va face prin votul deschis al delegaţilor participanţi la adunare;
 2. componenţa Comisiei de validare, desemnarea membrilor acesteia se face prin votul deschis al delegaţilor participanţi la adunare;
 3. Membrii afiliati si Biroul Federal pot formula propuneri si observatii cu privire la ordinea de zi si/sau materialele spuse dezbaterii daca acestea vizeaza modificari si completari la statut/act constitutiv, cu conditia transmiterii acestora cu cel putin 20 de zile inainte de data desfasurarii adunarii generale. Materialele supuse dezbaterii in cadrul adunarii generale ordinare, postate pe site si care au regimul transmiterii cu 7 zile inainte, vor fi comentate si discutate in sedinta, prin inscrieri la cuvant.

9.Ordinea de zi a unei Adunări Generale Extraordinare va include numai problemele care au determinat necesitatea convocării ei. Nici o altă problema în afara celor incluse pe ordinea de zi, nu se poate aborda în cadrul unei astfel de adunări.

10.Prezidiul Adunării Generale este format din Preşedintele federaţiei, Vicepreşedinţi şi Secretarul General. Adunarea Generală este condusă de preşedintele federaţiei sau în lipsa motivată a acestuia de unul din vicepreşedinţi.

 1. Hotararile se adopta prin vot deschis (prin ridicarea mainii).

12.Propunerile trebuie să fie supuse la vot în ordinea în care au fost prezentate. Propunerile care nu sunt contestate sunt considerate, de drept, ca fiind acceptate.

 1. Nimeni nu este constrâns să voteze.
 2. Adunarea Generală decide asupra:
 3. aprobării Statutului F.R.L. şi a modificărilor aduse acestuia;
 4. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli;
 5. aprobă bilanţul şi descărcarea de gestiune a Biroului Federal;
 6. analizează activitatea desfăşurată de F.R.L.;
 7. alege si revoca Biroul Federal al F.R.L.
 8. dizolva Biroul Federal în cazul admiterii moţiunii de neîncredere prevazute la art.27 pct.3 si decide organizarea de alegeri anticipate
 9. aprobă regulamentele şi reglementările F.R.L.cu exceptia celor date in competenta Biroului Federal;
 10. aprobă Strategia de scurtă şi de lungă durată a F.R.L.;
 11. dezbaterea şi aprobarea Raportului de Activitate a Biroului Federal, a Raportului Comisiei Economice şi de Cenzori;
 12. aprobă anual cuantumul cotizaţiilor şi taxelor percepute de F.R.L.;
 13. alege si revoca membrii Comisiei de Apel.
 14. alege si revoca membrii Comisiei de Cenzori
 15. decide asupra afilierilor definitive /dezafilierilor membrilor, excluderilor conform normelor prevazute in prezentul statut si in regulamentele F.R.L.
 16. n) decide in orice alta problema neprevazuta in prezentul statut, cu privire la activitatea F.R.L., a membrilor afiliati si la activitatea organelor de conducere si control ale F.R.L.

 

Art.28.

Toate alegerile se fac prin vot deschis, fara buletine de vot.

 

Art.29.

 1. Preşedintele FEDERAŢIEI ROMÂNE DE LUPTE este desemnat prin vot de către Adunarea Generala de alegeri a F.R.L., pe o perioadă de patru ani.
 2. Vicepreşedinţii şi ceilalti membrii ai Biroului Federal reprezentanţi ai membrilor afiliaţi sunt desemnati prin vot conform art. 28 al.1 şi art. 32 al. 2.
 3. Pentru alegerea Preşedintelui federaţiei, membrii afiliaţi vor depune propuneri nominale la sediul F.R.L., cu cel puţin 20 de zile înainte de data la care este convocată Adunarea Generală de Alegeri.
 4. Propunerile pentru funcţia de Preşedinte trebuie însoţite de programe scrise ale fiecarui candidat privind obiectivele pe care doreşte să le realizeze pe perioada mandatului.
 5. Pentru alegerea Preşedintelui federaţiei este necesară obţinerea majorităţii, jumatate plus unul a voturilor exprimate şi validate de delegaţii cu drept de vot prezenţi. În situaţia că, după primul tur de scrutin, nici un candidat nu obţine majoritatea de 50%+1, se va organiza al doilea tur de scrutin cu participarea primilor doi candidaţi care au întrunit cel mai mare număr de voturi.

Dacă pe primul loc sunt mai mulţi candidaţi care au obţinut un număr egal de voturi, superior celui realizat de candidatul imediat următor, scrutinul va avea loc între ei.

 

În cazul că pe locul doi sunt mai mulţi candidaţi care au obţinut un număr egal de voturi, scrutinul va avea loc între aceştia şi candidatul situat pe primul loc.

După al doilea tur de scrutin, în situaţia de balotaj (nici un candidat nu întruneşte majoritatea de 50%+1 a voturilor exprimate) va fi declarat Preşedinte candidatul care obţine majoritatea simplă (numărul cel mai mare de voturi din totalul voturilor exprimate şi validate). În cazul egalităţii numărului de voturi, scrutinul se repeată.

 1. Preşedintele F.R.L. trebuie să fie cetăţean român, să fie o personalitate recunoscută pe plan naţional şi internaţional, cu studii superioare, cu un profil moral de necontestat care să contribuie efectiv la realizarea obiectivelor F.R.L..

 

Art.30.           

Preşedintele F.R.L. are următoarele atribuţii:

 1. prezidează Adunarea Generală şi conduce activitatea Biroului Federal;
 2. organizează şi conduce activitatea federaţiei în scopul aplicării hotărârilor Adunării Generale şi ale Biroului Federal, a prevederilor programelor şi planurilor de activitate aprobate;
 3. asigură aplicarea şi respectarea Statutului şi reglementărilor adoptate de federaţie, a legislaţiei şi a normelor generale stabilite de M.T.S., în întreaga activitate a federaţiei;
 4. stabileşte împreună cu Secretarul General al F.R.L. data şi ordinea de zi, precum şi documentele care se prezintă în sedinţele Biroului Federal;
 5. reprezintă FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE LUPTE în relatiile cu autorităţile publice, U.W.W., U.W.W.-C.C., M.T.S., C.O.S.R. şi alte persoane juridice sau fizice române şi străine;
 6. participă la principalele competiţii şi reuniuni interne şi internaţionale.

 

Art.31.

 1. Vicepreşedintii R.L. sunt membrii în Biroul Federal şi sunt alesi pe o perioadă de patru ani de Adunarea Generală de alegeri.
 2. R.L. are un număr de trei Vicepreşedinţi, repartizati dupa cum urmeaza: vicepresedinte I – pentru stilul “lupte greco-romane”; vicepresedinte II-pentru stilul “lupte libere” si vicepresedinte III-pentru stilul “lupte feminine”
 3. Vicepreşedinţii coordonează activitatea stilurilor de lupte pentru care au candidat si au fost alesi, astfel cum sunt prevazute in prezentul Statut si in Regulamentul de organizare şi funcţionare a F.R.L.
 4. Un Vicepreşedinte poate prelua prin împuternicire scrisă (mandat) atribuţiile Preşedintelui, pe perioadele în care acesta se află în imposibilitatea de a-şi exercita mandatul.
 5. Candidaţii la funcţia de Vicepreşedinte, vor depune cu 20 de zile înainte de data fixată pentru Adunarea Generală de alegeri la sediul F.R.L. urmatoarele:
 • scrisoare de intentie;
 • curriculum vitae.
 1. Candidaţii la funcţia de Vicepreşedinte a F.R.L. trebuie să aibă studii superioare, să fie cetăţeni români.
 2. Candidaturile la funcţia de Preşedinte, Vicepreşedinte şi membrii ai Biroului Federal, se vor depune doar pentru o sigura functie (pentru vicepresedinte candidaturile vor fi depuse pe fiecare stil olimpic in parte -lupte greco-romane, lupte libere, lupte feminine) si vor fi validate de Comitetul Executiv al F.R.L. în exercitiu.

 

Art.32.

 1. Biroul Federal conduce întreaga activitate a F.R.L. între Adunările Generale.
 2. Biroul Federal este compus din 11 persoane, astfel:
 • Preşedinte (Presedintele F.R.L.);
 • 3 Vicepreşedinţi, aleşi, pe stiluri, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute;
 • 7 Membrii aleşi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute (din care un membru este femeie);
 1. în cazul în care pentru ocuparea ultimului loc de membru al Biroului Federal sunt doi sau mai mulţi candidaţi cu număr egal de voturi obtinute, se va organiza un nou tur de scrutin numai pentru aceştia;
 2. în Biroul Federal poate fi ales un singur reprezentant al unui membru afiliat, institutii, organizatii sau societati comerciale;
 3. nu pot fi membrii ai Biroului Federal persoanele majore de cetăţenie română care au suferit condamnări penale sau care sunt în perioade de sancţionare disciplinară mai mare de un an hotărâte de federaţie;
 4. cu 20 de zile înainte de data desfăşurării Adunării Generale de Alegeri, membrii afiliaţi vor transmite federaţiei candidaturile pentru viitorul Birou Federal însoţite de prezentarea activităţii candidaţilor şi curriculum vitae al fiecarui candidat.
 5. Biroul Federal se întruneşte de cel putin 6 ori pe an sau ori de câte ori este nevoie, fiind convocat de presedinte sau de imputernicitul acestuia, cu minim 5 zile inainte de data desfasurarii, prin orice mijloc de comunicare.
 6. Biroul Federal se intruneste legal numai cu participarea presedintelui sau a persoanei imputernicite de acesta, in caz de imposibilitate de prezentare. Hotărârile Biroului Federal sunt valabile daca la sedinta au luat parte minimum 7 membri (din care unul este presedintele/persoana imputernicita) si dacă sunt adoptate cu majoritate simpla a voturilor (50%+1) membrilor prezenţi la şedinţă.

5.La fiecare şedinţă a Biroului Federal se întocmeşte un proces verbal de şedinţă, în care se înscriu în mod obligatoriu problemele dezbătute şi hotărârile adoptate, care se semnează de membrii prezenţi. Procesele verbale se consemnează într-un registru cu file numerotate, acesta constituind un document oficial al federaţiei.

 1. Membrii Biroului Federal care, pe parcursul unui an calendaristic nu participă la cel puţin jumătate din numărul şedinţelor acestuia, îşi pierd calitatea de membru, urmând ca la prima Adunare Generală să fie înlocuiţi.

7.Delegatul M.T.S. participa cu vot consultativ la sedintele organelor de conducere ale F.R.L şi are dreptul de a suspenda executarea hotărârilor organului de conducere care contravin actului constitutiv si statutului F.R.L., contractelor incheiate cu M.T.S., legilor, ordinii publice si sigurantei nationale.

 

Art.33.           

Biroul Federal are următoarele atribuţii:

 1. a) adoptă Regulamentul de Organizare si Funcţionare a F.R.L. (ROF), si Regulamentul Intern (R.I.) si le înaintează Adunării Generale spre aprobare;

b)asigură aplicarea programelor şi planurilor de activitate şi a hotărârilor Adunării Generale şi respectarea, de către toţi membrii, a Statutului şi regulamentelor federaţiei, precum şi a normelor generale privind activitatea sportivă;

c)aproba afilierea provizorie a structurilor sportive,ia act de fuziunile a doua sau mai multe sectii, fuziunile a doua cluburi, precum si de orice modificare intervenita in actele constitutive ale membrilor afiliati.

d)aprobă componenţa Colegiilor şi Comisiilor Centrale ale federaţiei (cu exceptia Comisiei de Apel care este aleasa de adunarea generala) si regulamentele proprii ale acestora.

e)stabileşte proiectul bugetului anual de venituri şi cheltueli şi analizează periodic execuţia acestuia;

f)aprobă transferările sportivilor, în conformitate cu regulamentele federaţiei şi reglementările internaţionale;

g)aproba calendarul competitional national si international

h)aprobă regulamente de organizare şi desfăşurare ale competiţiilor interne;

i)aprobă concepţia de selecţie, pregătire şi participare în competiţii a sportivilor de performanţă şi sistemul de norme şi cerinţe tehnico-metodice specific ramurii “lupte” pe teritoriul României, în toate stilurile recunoscute de UNITED WORLD WRESTLING (U.W.W.);

j)pe baza propunerilor formulate de Colegiul Central al Antrenorilor aprobă componenţa loturilor olimpice şi naţionale, structura colectivelor tehnice şi planurile de pregătire ale loturilor, inclusiv obiectivele de realizat;

k)aprobă componenţa delegaţiilor care participă la competiţii şi reuniuni internaţionale.

l)aprobă mandatul reprezentanţilor federaţiei, în vederea participării la reuniunile forurilor sportive internaţionale, după obţinerea, în prealabil, a avizului M.T.S.;

m)analizează activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute la competiţiile internaţionale şi concluziile de la reuniuni, pe baza rapoartelor prezentate de conducătorii delegaţiilor participante la acţiunile respective;

n)asigură, prin colegiile şi comisiile centrale şi judeţene, secţiile şi cluburile pe ramură de sport, organizarea şi desfăşurarea competiţiilor de nivel interjudeţean, naţional şi internaţional;

o)aprobă organizarea federaţiei şi ştatul de funcţii, angajarea personalului salariat şi nivelul de retribuire a fiecaruia;

p)propune spre aprobare Adunării Generale, proiectul de buget anual si actiunile aferente;

q)asigură desfăşurarea corespunzatoare a acţiunilor de selecţie, pregătire şi participare la competiţiile internaţionale a loturilor reprezentative, precum şi organizarea controlului activităţii acestora;

r)organizează şi asigură îndrumarea şi controlul activităţii colegiilor şi comisiilor centrale şi judeţene, precum şi a secţiilor şi cluburilor afiliate;

s)aprobă condiţiile contractuale pentru sportivii şi tehnicienii români care urmează să activeze în străinătate, precum şi pentru sportivii şi tehnicienii străini care doresc să activeze în România; aproba criteriile de acordare a indemnizatiilor sportive, cuantumul indemnizatiilor, primelor, premierilor si altor recompense pentru sportivii loturilor nationale;

t)aprobă afilierea federaţiei la forurile sportive regionale, continentale sau internaţionale, cu avizul prealabil al M.T.S.;

u)aprobă lista arbitrilor de nivel naţional şi a candidaţilor pentru calificarea ca arbitri internaţionali;

v)propune candidaţii federaţiei pentru a fi aleşi, cooptaţi sau numiţi în organismele U.W.W., U.W.W.-C.C. şi, după caz, în cele regionale constituite pentru sportul luptelor;

w)solutionează, ca ultimă instanţă pe filiera organelor sportive, litigiile care apar între membrii federaţiei sau între aceştia şi organismele federale, hotărârile Biroului Federal sunt definitive;

x)convoacă Adunarea Generală, aprobă ordinea de zi şi materialele care urmează să fie prezentate;

y)propune Adunării Generale acordarea titlurilor de membri de onoare;

z)se preocupă de atragerea fondurilor financiare pentru activitatea federaţiei din alte surse decât cele bugetare;

zz)decide în orice problemă privind activitatea în ramura de sport respectivă, în condiţiile respectării normelor M.T.S., Statutului şi  a regulamentelor federaţiei.

 

Art.34.

1.Comitetul Executiv al Biroului Federal este format din 3 persoane, şi se constituie pentru soluţionarea unor probleme care cer o decizie urgentă între şedinţele biroului Federal.

 1. Componenta Comitetului executiv este:
 2. a) Presedinte F.R.L
 3. b) Secretar General
 4. c) unul dintre vicepresedinti sau oricare alt membru al Biroului Federal in cazul in care nici unul dintre vicepresedinti nu poate fi prezent.

3.Deciziile adoptate de Comitetul Executiv se prezintă pentru ratificare în prima şedinţă a Biroului Federal.

 

Art.35.           

Vicepreşedintii federaţiei.

1.În Biroul Federal al FEDERAŢIEI ROMÂNE DE LUPTE pot fi aleşi trei Vicepreşedinţi, cate unul pentru fiecare stil olimpic, repartizati dupa cum urmeaza: vicepresedinte I – pentru stilul “lupte greco-romane”; vicepresedinte II-pentru stilul “lupte libere” si vicepresedinte III-pentru stilul “lupte feminine”

 1. Vicepreşedintii F.R.L. coordonează activitatea stilurilor de lupte pentru care au candidat si au fost alesi, prevazute în prezentul Statut si in Regulamentul de organizare şi funcţionare a F.R.L.şi pot prelua, prin împuternicire, atribuţiile Preşedintelui, pe perioadele în care acesta este în imposibilitate de a-şi exercita prerogativele.

 

Art.36.           

Secretarul General al federaţiei îndeplineşte următoarele atribuţii:

 1. stabileşte împreună cu Preşedintele, data şi ordinea de zi a şedintelor Biroului Federal; pregăteşte materialele şi lucrările care se prezintă în Biroul Federal; verifică dacă în procesul verbal al şedinţei Biroului Federal au fost consemnate problemele dezbătute şi hotărârile adoptate, iar în cazul în care au fost omisiuni, informează Biroul Federal în prima sedinţă;
 2. organizează, coordonează şi sprijină activitatea colegiilor şi comisiilor centrale ale federaţiei, precum şi a asociaţiilor judeţene de lupte; pregăteşte împreună cu acestea şi supune aprobării Biroului Federal propuneri referitoare la:
 3. programele şi planurile de activitatea ale federaţiei;
 4. calendarul sportiv intern şi internaţional;
 5. proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli, situaţia periodică a execuţiei bugetare şi a asigurării materiale a activităţii;
 6. programele şi planurile de pregătire ale loturilor olimpice şi naţionale, componenţa acestora şi a colectivelor tehnice;
 7. componenţa nominală a delegaţiilor care se deplasează în străinătate;
 8. premieri, indemnizaţii, prime şi alte recompense pentru sportivi, specialişti sau colaborarori;
 9. sarcinile concrete ale membrilor Biroului Federal;
 10. asigură, prin Colegiile şi Comisiile Centrale şi Judeţene, organizarea acţiunilor prevăzute în calendarul competiţional intern şi internaţional; aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru fiecare acţiune programată şi angajează sumele necesare, cu respectarea normelor financiare în vigoare;
 11. organizează controlul şi sprijinirea activităţii loturilor reprezentative şi a secţiilor şi cluburilor de lupte afiliate, prezentând în Biroul Federal concluzii şi propuneri pentru optimizarea activităţii sportive a acestora;
 12. organizează şi conduce activitatea personalului salariat al federaţiei, face propuneri de promovare, recompensare şi sanctionare a acestuia;
 13. semnează principalele documente şi lucrări elaborate de federaţie- programele şi planurile de activitate, bugetul de venituri şi cheltuieli, calendarul sportiv intern şi internaţional, hotărârile Biroului Federal privind derularea acţiunilor sportive internaţionale, precum şi orice alte lucrări curente;
 14. primeşte, rezolvă şi semnează corespondenţa adresată federaţiei şi informeaza Biroul Federal asupra principalelor probleme aparute în derularea activităţii;
 15. aprobă necesarul de echipament şi materiale sportive pentru loturile reprezentative, în vederea pregătirii şi participării acestora la competiţiile internaţionale;
 16. urmareşte realizarea, tipărirea şi difuzarea periodică a Buletinului Informativ al federaţiei şi a unor materiale cu caracter tehnico-metodic, destinate membrilor federaţiei;
 17. participă la principalele competiţii interne şi internaţionale; reprezintă federaţia în raporturile cu organizaţiile sportive interne şi internaţionale, cu autorităţile publice centrale şi locale, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine;
 18. organizează activitatea şi răspunde de derularea contractului încheiat de F.R.L. cu M.T.S.;
 19. realizează legătura funcţională cu compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, în scopul rezolvării operative a problemelor tehnico-organizatorice, administrative, financiare de relaţii internaţionale, precum şi a altor aspecte din activitatea federaţiei;
 20. răspunde operativ la cerinţele de informare formulate de conducerea Ministerului Tineretului şi Sportului şi prezintă periodic sinteze asupra activităţii desfăşurate şi a problematicii ramurii de sport respective;
 21. în îndeplinirea atribuţiilor sale colaborează cu direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi complexurile sportive naţionale, cu Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, Institutul National de Cercetare pentru Sport,  Institutul de Medicină Sportivă, Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor şi alte instituţii sau organizaţii.

Art.37.

 1. Organul de control financiar al F.R.L. este Comisia de Cenzori, formată din 3 persoane.
 2. Componenţa Comisiei de Cenzori se alege de Adunarea Generală.
  1. Membrii Biroului Federal nu pot fi cenzori. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil, in conditiile legii
  2. Mandatul cenzorilor alesi este de 4 ani.
  3. Comisia de Cenzori este subordonată Adunării Generale şi întocmeşte anual un raport privind activitatea financiar-contabilă a federaţiei. Aceasta îşi exercită atribuţiile în conformitate cu prevederile legale.

 

CAPITOLUL VII

COLEGIILE ŞI COMISIILE

 

Art.38.           

În cadrul FEDERAŢIEI ROMÂNE DE LUPTE funcţionează, de regulă, următoarele colegii şi comisii centrale, ca organe consultative specializate pe diferite compartimente de lucru, care sprijină activitatea Biroului Federal în conformitate cu Statutul şi celelalte reglementări şi norme ale federaţiei.

 1. Colegiul Central al Antrenorilor.
 2. Colegiul Central al Arbitrilor.
 3. Comisia Centrală de Competiţii, Legitimări, Transferări şi Clasificări Sportive.
 4. Comisia Centrală de Disciplină si Etica Sportiva
 5. Comisia de Apel

În funcţie de necesităţi, Biroul Federal poate înfiinţa numai unele dintre comisiile mai sus menţionate şi poate, de asemenea, să hotărască constituirea şi altor comisii.

Lista colegiilor şi comisiilor centrale ale federaţiei, componenţa lor numerică şi nominală, precum şi organizarea acestora se stabilesc de Biroul Federal la propunerea Secretarului General.

Colegiile şi comisiile sunt formate din preşedinte, secretar şi membrii; acestea işi desfaşoară valid activitatea dacă sunt prezenţi la şedinţa respectivă, 50%+1 din membrii numiţi.

Hotărârile colegiilor şi comisiile se adoptă cu majoritatea simplă de voturi (50%+1) din numărul membrilor prezenţi la şedinţă.

Colegiile şi comisiile se întrunesc în funcţie de specificul activităţii dar nu mai puţin de o dată pe lună.

Şedintele colegiilor şi comisiilor federaţiei nu sunt publice.

Componenta, atributiile si modul de lucru al comisiilor de specialitate ale F.R.L sunt prevazute in prezentul Statut si dezvoltate in Regulamentul de Organizare si Functionare al F.R.L precum si in regulamentele proprii fiecarei comisii.

 

Art.39.  

Colegiul Central al Antrenorilor are următoarele atribuţii:

 1. elaborează “Concepţia privind selecţia, pregătirea şi participarea la competiţii a sportivilor de performanţă din ramura “lupte” in toate stilurile recunoscute de UNITED WORLD WRESTLING (U.W.W.) pe teritoriul Romaniei, tinand seama de evolutia luptelor pe plan mondial şi urmărind creşterea continuă a performanţelor luptătorilor români;
 2. analizează activitatea de selecţie, la toate nivelurile loturilor naţionale, la centrele naţionale olimpice de pregătire a juniorilor si a juniorilor mici, făcând propuneri nominale, pe baza unei activităţi organizate de observare a competiţiilor din campionatele interne şi internaţionale; avizează programele şi planurile de pregătire ale loturilor reprezentative de lupte;
 3. participă la elaborarea calendarului intern şi internaţional al federaţiei.
 4. au preocupări în formarea antrenorilor, corespunzător necesităţilor reale de pregătire a luptătorilor în spiritul marii performanţe.
 5. organizează consfătuiri metodice, schimburi de experienţă în ţară şi în străinatate şi documentări tehnice de specialitate;
 6. propune Biroului Federal numirea antrenorilor la loturile naţionale;
 7. avizează angajarea antrenorilor în străinătate;
 8. acordă asistenţa tehnică profesională secţiilor de lupte;
 9. asigură o strânsă legătură, de ordin profesional cu secţiile şi cluburile de lupte, precum şi cu centrele naţionale olimpice de pregătire a juniorilor, asigurandu-le asistenţa necesară cu împuternicirea Biroului Federal; controlează periodic activitatea acestora;
 10. întocmeşte şi ţine evidenţa antrenorilor de lupte în întreaga ţară;
 11. organizează un cabinet de documentare tehnică cuprinzând literatura de specialitate, filme, casete video, aparatură de proiecţie, etc., în scopul îmbunătăţirii cunoştinţelor antrenorilor, precum şi pentru studiul şi valorificarea teoriei şi practicii avansate în luptele de performanţă;
 12. colaborează cu celelalte Colegii şi Comisii din cadrul federaţiei, în special cu Colegiul Central al Arbitrilor pentru soluţionarea unor probleme rezultând din aplicarea Regulamentului de Lupte;
 13. elaborează principalele materiale tehnico-tactice care urmează a fi înaintate Biroului Federal spre aprobare;
 14. organizează cursuri de formare şi perfecţionare a antrenorilor de lupte; în acest scop propune criteriile, regulamentul şi programul de funcţionare şi şcolarizare, care vor fi aprobate de Biroul Federal;
 15. editează lucrări cu caracter tehnico-metodic.

 

Art.40.     

Colegiul Central al Arbitrilor are următoarele atribuţii:

a)organizează şi coordonează întreaga activitate a arbitrilor de lupte;

b)contribuie în mod permanent la ridicarea nivelului teoretic şi practic al arbitrilor, printr-o îndrumare temeinică şi competentă;

c)asigură formarea şi perfecţionarea unui corp corespunzător de arbitri pentru desfăşurarea în bune condiţii a competiţiilor la toate categoriile;

d)asigură comportarea exemplară a corpului de arbitri, atât în cadrul competiţiilor de lupte, cât şi în societate;

e)aprobă, la nivelul său de competenţe, Regulamentul de Organizare şi Desfăşurare a Activităţii Arbitrilor;

f)dezbate şi adoptă programele de perspectivă a activităţii de arbitraj;

g)primeşte şi asculta rapoartele de activitate a comisiilor judeţene şi a subcolegiilor de specialitate cu privire la modul de îndeplinire a sarcinilor stabilite în programele de activitate, adoptând măsurile ce se impun;

h)dezbate orice alte măsuri de îmbunătăţire a organizării şi desfăşurării activităţii arbitrilor de lupte;

i)prezintă Biroului Federal rapoarte, informări şi propuneri de îmbunătăţire a activităţii arbitrilor de lupte;

j)asigură întocmirea Regulamentului de Organizare a Activităţii Arbitrilor, şi-l supune aprobării Biroului Federal;

k)asigură elaborarea Normelor de Organizare şi Funcţionare a Cursurilor de Arbitri, a Programei Analitice, a planurilor, a temelor şi a altor materiale didactice necesare; sprijină comisiile judeţene de lupte şi subcomisiile de specialitate în organizarea cursurilor de formare a arbitrilor;

l)asigură întocmirea proiectelor de norme de clasificare şi de promovare a arbitrilor;

m)organizează cursuri şi consfătuiri pentru perfecţionarea arbitrilor, în scopul lichidării şi prevenirii neajunsurilor din activitatea de arbitraj;

n)asigură organizarea şi desfăşurarea examenelor de clasificare şi a concursurilor de promovare în categorii superioare a arbitrilor şi testarea nivelului pregătirii lor;

o)propune spre aprobare Biroului Federal lista nominală anuală a arbitrilor internaţionali, a candidaţilor pentru cursurile de arbitru internaţional, precum şi a arbitrilor pentru competiţiile oficiale interne;

p)asigură delegarea arbitrilor la competiţiile oficiale interne cât si cele internaţionale ce se dispută în ţară şi peste hotare, indiferent de categorie;

q)asigură traducerea oficială a “ Regulamentului Internaţional de Lupte” pentru uzul arbitrilor, precum şi aplicarea celorlalte norme şi circulare elaborate de U.W.W. şi U.W.W.-C.C. pe baza acestora, elaborează Regulamentul de Lupte Intern în colaborare cu Colegiul Central al Antrenorilor şi Comisia Centrală de Competiţii, Legitimări, Transferări şi Clasificări Sportive;

r)ţine evidenţa arbitrilor de lupte din întreaga ţară şi răspunde de activitatea curentă a acestora;

s)judecă în prima instanţă abaterile disciplinare ale arbitrilor şi comportările tehnice necorespunzatoare la competiţiile de lupte arbitrate; ţine evidenţa sancţiunilor aplicate arbitrilor de lupte;

t)asigură îndeplinirea la timp şi în bune condiţii a tuturor măsurilor stabilite de Biroul Federal cu privire la organizarea activităţii arbitrilor; în acest scop, colaborează cu Comisiile din cadrul FEDERAŢIEI ROMÂNE DE LUPTE în problemele privind activităţile arbitrilor.

 

Art.41.  

Comisia Centrală de Competiţii, Legitimări Transferări şi Clasificări Sportive are următoarele atribuţii:

a)asigură organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a competiţiilor naţionale, îndrumă şi controlează prin Asociaţiile judeţene de lupte organizarea întregului sistem competiţional;

b)elaborează împreună cu Colegiul Central al Antrenorilor, calendarul anual intern, în conformitate cu sistemul competiţional şi îl supune spre aprobare Biroului Federal;

c)asigură corelarea calendarului anual intern al F.R.L. cu calendarul campionatelor judeţene şi locale;

d)elaborează regulamentele de organizare şi desfăşurare a campionatelor naţionale de lupte;

e)elaborează împreună cu colegiile şi comisiile centrale ale F.R.L., precum şi cu asociatiile judeţene de lupte, Regulamentul de Transferări şi Clasificări Sportive şi-l supune aprobării Biroului Federal;

f)întocmeşte programele de desfăşurarea a campionatelor naţionale de lupte, începând cu faza interjudeţeana, precum şi a altor competiţii;

g)judecă în prima instanţă contestaţiile cluburilor privind desfăşurarea competiţiilor de lupte;

h)omologhează rezultatele competiţiilor oficiale şi întocmeşte clasamentele campionatelor naţionale;

i)stabileste criteriile de acordare a titlurilor de “maestru al sportului” precum si a categoriilor de clasificare sportiva, le supune aprobarii BF si transmite la structurile afiliate, nominal, sportivii care îndeplinesc categoriile de clasificare;

j)elaborează normele metodologice (regulamentele) ale federaţiei privind afilierea, reafilierea, fuziunea a doua sectii de lupte sau a doua cluburi, precum şi cele privind legitimarea, transferarea şi clasificarea sportivilor; efectuează operaţiunile de inregistrare a modificarilor intervenite in situatia juridica a structurilor sportive membre;

k)înaintează Biroului Federal, spre aprobare, propunerile legate de afilierea, reafilirea, fuziunea, incetarea calitatii de membru, radierea şi scoaterea din evidenţă a membrilor aflati in situatiile mentionate.

l)soluţionează litigiile privind legitimarea şi transferarea sportivilor din secţiile de lupte, pe care le ratifică sau le anulează pe cele dovedite ca fiind neregulamentare; propune Biroului Federal măsuri de sancţionare a celor vinovaţi;

m)pe baza solicitării cluburilor şi asociaţiilor sportive, prezintă spre aprobare Biroului Federal, propuneri pentru avansarea în categorii superioare de clasificare a sportivilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute în reglementările federaţiei;

n)omologhează sălile destinate competiţiilor de lupte, face recomandări şi dă termene pentru înlăturarea deficienţelor constatate, iar acolo unde acestea nu mai corespund condiţiilor regulamentare, ia măsuri pentru retragerea temporară sau definitivă a omologării;

o)elaborează propuneri privind modificarea sistemului competiţional şi le înaintează Biroului Federal;

p)stabileşte competiţiile la care trebuie desemnaţi observatorii federaţiei şi numeşte persoanele respective;

q)ţine evidenţa nominală a secţiilor afiliate, sportivilor legitimaţi, transferaţi şi clasificaţi;

r)soluţionează, prin analogie, orice diferende sau situaţii, chiar dacă ele nu sunt prevăzute în regulament.

s)stabileste criteriile de acordare a indemnizatiilor sportive, cuantumul indemnizatiilor, primelor, premierilor si altor recompense pentru sportivii loturilor nationale si le supune aprobarii Biroului Federal.

 

Atr.42.   

Comisia Centrală de Disciplină si Etica Sportiva are următoarele atribuţii:

 1. desfăşoară o activitate susţinută pentru prevenirea actelor de indisciplină în relaţie directă cu asociaţiile judeţene de lupte şi cu conducerile cluburilor sportive şi secţiilor de lupte;
 2. judecă în prima instanţă incidentele şi actele de dezordine, precum şi abaterile de la regulament săvârşite de sportivii, antrenorii şi conducătorii echipelor în cadrul competiţiilor oficiale de lupte;
 3. judecă în prima instanţă întâmpinările sportivilor sanctionaţi de către unităţile sportive cu secţii de lupte participante în campionatele naţionale;
 4. propune Biroului Federal excluderea din activitatea competiţională a sportivilor, antrenorilor, secţiilor şi cluburilor de lupte care se fac vinovate de abateri grave;
 5. ţine evidenţa sancţiunilor aplicate sportivilor, antrenorilor, conducătorilor din cadrul secţiilor de lupte;
 6. contestatiile si litigiile aparute ca urmare a deciziilor Comisiei Centrale de Disciplina si Etica Sportiva vor fi solutionate de Comisia de Apel a F.R.L, iar deciziile Comisiei de Apel, de catre Biroul Federal ca ultima instanta de judecata
 7. Comisia centrala isi elaboreaza si functioneaza dupa propriul Regulament de functionare pe care il supune aprobarii Biroului Federal

 

Art.43.

(1) În plan teritorial, o parte din atribuţiile F.R.L sunt preluate de asociaţia judeţeană de lupte si a muncipiului Bucuresti. Asociatiile judetene sunt persoane juridice de drept privat constituite din cluburile si asociatiile sportive, cuprinse în sistemul competitional local sau judetean, afiliate si recunoscute de acestea. Dobândirea personalitatii juridice se face în conditiile legii, ca asociatii fara scop lucrativ, iar statutele acestora trebuie sa fie elaborate si sa respecte prevederile din statutul F.R.L.

(2) La nivelul fiecarui judet, respectiv al municipiului Bucuresti se poate constitui o singura asociatie judeteana de lupte. Asociaţia judeteana de lupte sau a municipiului Bucuresti se poate constitui numai dacă în judeţul/municipiul respectiv funcţionează minimum doua structuri sportive cu sectii de lupte.

(3)În structura asociaţiei judeţene pot fi constituite subcolegii şi subcomisii specializate.

(4)Asociaţiile judeţene şi a Municipiului Bucureşti de lupte constituite conform Legii, se pot afilia la F.R.L. şi au dreptul la un vot fiecare în Adunarea Generală.

(5)Modul de functionare si de organizare a asociatiilor judetene de lupte sau a municipiului Bucuresti este stabilit prin actele de constituire.

(6)Adunarea de alegeri se organizează o data la doi ani.

(7)Asociaţia judeţeană de lupte are urmatoarele atribuţii:

 1. să organizeze, să conducă, să controleze şi să dezvolte activitatea de lupte de interes judeţean, sub toate formele sale (copii, juniori, tineret, seniori);
 2. să prevină încălcarea de către membrii F.R.L., care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul judeţului respectiv, a Statutului şi regulamentelor federaţiei;
 3. să interzică introducerea metodelor şi practicilor neregulamentare în sportul luptelor;
 4. să asigure reprezentarea luptelor de interes judeţean în F.R.L.;
 5. să elaboreze programele de dezvoltare a luptelor în raza lor teritorială, planurile anuale de activitate, calendare competiţionale anuale şi regulamentele de organizare şi desfăşurare a acestora, în concordanţă cu reglementările FEDERAŢIEI ROMÂNE DE LUPTE;
 6. să organizeze campionatele judeţene de lupte, potrivit sistemelor stabilite de Federaţie, precum şi alte competiţii specifice pe teritoriul judeţului;
 7. să se preocupe de pregătirea şi perfecţionarea antrenorilor, arbitrilor, a celorlalţi tehnicieni şi specialişti în domeniul luptelor care activează în judetul respectiv, organizând acţiuni specifice în acest scop (cursuri, stagii de pregătire şi perfecţionare, instruiri);
 8. să ţină evidenţa activităţii de lupte din judeţ (secţii, sportivi, legitimaţi şi clasificaţi, antrenori, arbitri, instructori, rezultate interne şi internaţionale obţinute de către sportivii din judeţ, alte date referitoare la activitatea de lupte din teritoriu), contribuind astfel la alcătuirea băncii de date a direcţiei pentru tineret şi sport judeţene respective, precum şi a F.R.L.
 9. i) sa prezinte anual Biroului Federal al F.R.L rapoarte de activitate, nerespectarea acestei obligatii urmand sa fie sanctionata conform prevederilor din Regulamentul Comisiei Centrale de Disciplina si Etica Sportiva.

 

Art.44.

 1. Prin dopaj în sport se înţelege folosirea unor mijloace sau metode care sporesc în mod artificial performanţele sportive şi prejudiciază sănătatea şi etica sportivă.
 2. Efectuarea controlului doping în România se face de către Agentia Naţională Antidoping din proprie iniţiativă, sau la solicitarea M.T.S., C.O.S.R, F.R.L., cluburilor sportive sau altor organizatori de manifestari sportive care nu sunt cuprinsi intr-un cadru federal, cu respectarea legislatiei specifice in vigoare.
 3. La competiţiile internaţionale controlul doping poate fi efectuat şi la cererea W.A.D.A., U.W.W. sau C.I.O. (Comitetul Olimpic Internaţional).
 4. Antrenorii şi sportivii trebuie să cunoască listele claselor doping (metode şi medicamente) interzise.
 5. Sancţiunile aplicate sportivilor găsiţi dopaţi sunt cele prevăzute în regulamentele internaţionale de specialitate, emise de A.D.A., U.W.W. şi C.I.O.
 6. Aceleaşi sancţiuni se aplică medicilor şi altor persoane care administrează sau încurajează administrarea substanţelor sau metodelor interzise.
 7. Toţi membrii afiliaţi sunt obligaţi să respecte prevederile Legii 227/2006, privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport.

 

Art.45.

Toți membrii afiliați sunt obligați să respecte prevederile Legii nr.4/2008, privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și jocurilor sportive.

 

Art.46.

 1. Promovarea valorilor etice şi a principiilor olimpismului în rândul practicanţilor, iubitorilor şi susţinătorilor luptelor.
 2. Intensificarea activităţilor de prevenire şi combatere a faptelor care contravin spiritului de sportivitate combaterea violentenţei, corupţiei în lupte.
 3. Asigurarea unui cadru adecvat de organizare şi desfăşurare a activităţilor sportive, a procesului de pregătire şi a competiţiilor pentru valorificarea rolului educativ al sportului, care să prezinte o imagine corectă privind importanţa socială a luptelor.
 4. Toţi membrii afiliaţi sunt obligaţi să respecte Codul Etic al F.R. Lupte. Comisia de Etică a federaţiei va urmări respectarea prevederilor Codului Etic.

 

 

CAPITOLUL VIII

RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI

 

Art.47.

Pentru rezultatele deosebite obţinute în competiţiile interne şi internaţionale, ca şi pentru recunoaşterea contribuţiei unor specialişti sau persoane fizice ori juridice la dezvoltarea luptelor, federaţia poate acorda următoarele recompense:

 1. Titlu de Membru de onoare.
 2. Titlu de Preşedinte de onoare.
 3. Distincţii, trofee,  prime şi premii.

La propunerea federaţiei, Ministerului Tineretului şi Sportului poate acorda titlul de “Maestru al Sportului,, ,,Maestru Emerit al Sportului” şi ,,Antrenor Emerit”.

 

Art.48.  

(1)Comportamentul nesportiv, încalcarile sau nerespectarea statutului, regulamentelor, hotarârilor si deciziilor F.R.L. de catre membrii afiliati si membrii acestora, precum si de catre oficiali sunt sanctionate in plan disciplinar.

(2)Biroul Federal, impreuna cu Comisia Centrala de Disciplina si Etica Sportiva si celelalte comisii de specialitate din cadrul federatiei elaboreaza Regulamentul  Disciplinar al FRL-ca parte integranta a Regulamentului Comisiei Centrale de Etica si Disciplina, stabilind natura abaterilor disciplinare, tipurile de sanctiuni, competentele de solutionare, modul de lucru al instantelor disciplinare ale federatiei, respectiv Comisia Centrala de Disciplina si Etica Sportiva si Comisia de Apel.

(3)In funcţie de gravitatea abaterilor se pot aplica urmatoarele sancţiuni:

3.1. Pentru structurile sportive membre:

a)avertisment

b)amendă;

c)pierderea intalnirii(meciului)

d)suspendare temporară pana la 2 ani din activitatea competiţională;

e)ridicarea temporară a dreptului de organizare sau susţinere a competiţiilor pe teren propriu;

f)anularea afilierii si radierea structurii sportive din evidenţele federaţiei.

3.2.Pentru membrii persoane fizice(sportivi, antrenori, oficiali, etc, cu exceptia arbitrilor)

a)avertisment;

b)amenda;

c)suspendare pentru o perioada de timp sau un numar de etape din activitatea competiţională  internă şi internaţională;

d)suspendare defintiva din activitatea sportiva

e)excludere

3.3 Pentru arbitri:

 1. a) avertisment
 2. b) retinere de la delegare pana la judecarea cazului;
 3. c) suspendarea pe timp limitat sau pentru un numar de etape;
 4. d) retrogradare in categorie
 5. e) scoatere din loturile nationale

f)suspendarea definitiva din arbitraj

 

Art.49.

Tipurile de abateri, sanctiunile corelative, cuantumul amenzilor si modul de solutionare a abaterilor disciplinare sunt prevazute in regulamentul Comisiei Centrale de Disciplina si Etica Sportiva, elaborat in colaborare cu Biroul Federal si in conformitate cu Regulamentul de Organizare si Functionare al F.R.L.

 

 

CAPITOLUL IX

MIJLOACE MATERIALE ŞI FINANCIARE

 

Art.50.

 1. Pentru asigurarea condiţiilor tehnico-materiale necesare activităţii, FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE LUPTE poate avea în proprietate, închiriate sau în folosinţă, baze sportive, instalaţii specifice, cantine, spaţii de cazare, precum şi alte dotări necesare profilului propriu de activitate.
 2. FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE LUPTE deţine exclusivitatea dreptului asupra imaginii de grup-statică şi în mişcare, a echipelor naţionale de lupte şi a sportivilor componenţi ai acestora.
 3. FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE LUPTE deţine exclusivitatea dreptului de reclamă şi publicitate şi ale drepturilor T.V. la competiţiile pe care le organizează.
 4. FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE LUPTE deţine exclusivitatea asupra siglei/emblemei federaţiei.
 5. Drepturile menţionate la pct. 2-4 pot fi cesionate conform Legii.

 

Art.51.     

Fondurile financiare ale FEDERAŢIEI ROMÂNE DE LUPTE provin din:

 1. Venituri extrabugetare provenite din:
 2. încasări din competiţii şi alte manifestări sportive;
 3. drepturi de televiziune;
 4. prestări de servicii;
 5. venituri din contracte de sponsorizare, reclamă şi publicitate sportivă, precum şi alte contracte încheiate cu parteneri români sau străini, în conditiile legii;
 6. chirii baze sportive;
 7. cotizaţii ale membrilor;
 8. taxe;
 9. drepturi obţinute din contractele sportivilor şi tehnicienilor români care activează în străinătate;
 10. vânzarea unor lucrări de specialitate sau a unor materiale de publicitate sportivă;
 11. donaţii şi contribuţii în bani sau în natură, de la persoane fizice şi juridice române sau de peste hotare;
 12. alte surse, în condiţiile Legii.
 13. sanctiunile pecuniare (amenzi, penalitati, etc.)
 14. Surse financiare de la bugetul de stat în baza contractului pe care, anual, F.R.L. îl incheie cu M.T.S. si/sau C.O.S.R.

 

Art.52.           

Fondurile în lei şi în valută ale FEDERAŢIEI ROMÂNE DE LUPTE se păstrează în conturi bancare proprii, în condiţiile Legii.

Folosirea mijloacelor materiale şi a fondurilor se face corespunzător hotărârilor Adunării Generale şi respectiv Biroului Federal, cu respectarea legislaţiei şi a normelor financiare în vigoare.

 

Art.53.           

Controlul folosirii legale a fondurilor financiare va fi efectuat de Comisia de Cenzori, de compartimentele de specialitate din Cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului şi ale altor organisme abilitate de Lege.

 

CAPITOLUL X

PERSONALUL SALARIAT

 

Art.54.

 1. Ştatul de funcţii ale FEDERAŢIEI ROMÂNE DE LUPTE se aprobă de Biroul Federal. Pentru orice alta activitate care necesita cunostinte specifice, F.R.L. poate externaliza servicii in conditiile legii.
 2. Funcţiile vacante se ocupă prin concurs organizat în condiţiile Legii.
 3. Secretarul General este persoana imputernicită de Biroul Federal să deruleze contractul incheiat, anual, cu M.T.S..
 4. Atributiile Secretarului General sunt prevazute in prezentul Statut si in fisa postului care se aproba de catre Presedintele F.R.L.
 5. Secretarul General aprobă fişa postului pentru personalul de execuţie subordonat.

 

Art.55

In situatia in care nu isi poate exercita prerogativele functiei, Secretarul General poate delega total sau partial competentele sale personalului executiv din cadrul federatiei (contabil sef, antrenor federal etc), pe baza de delegatie expresa.

 

Atr.56.           

Antrenorul Federal este cadrul tehnic specializat, cu calificare superioară, care coordonează domeniul tehnico-metodic al activităţii federaţiei, având următoarele atribuţii:

 1. prezintă spre aprobare Biroului Federal propuneri privind strategia şi concepţia generală de selectie, pregătire şi participare în competiţii a sportivilor de performanţă, potrivit cerinţelor sportului luptelor; urmăreşte şi controlează modul cum se aplică strategia şi concepţia la secţiile şi loturile reprezentative de lupte;
 2. organizează, coordonează şi sprijină activitatea Colegiului Central al Antrenorilor, asigură convocarea membrilor, întocmirea materialelor şi a documentelor care sunt prezentate în reuniunile colegiului;
 3. îndrumă şi controlează procesul de selecţie şi pregătire la nivelul loturilor reprezentative, centrelor naţionale olimpice de pregătire a juniorilor si juniorilor mici precum şi taberelor de pregătire;
 4. răspunde de organizarea şi desfăşurarea cursurilor de perfecţionare a pregătirii profesionale a antrenorilor din ramura de sport respectivă precum şi a consfătuirilor metodice de specialitate; colaborează în acest scop cu compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului;
 5. asigură controlul sistematic al activităţii secţiilor de performanţă, analizează activitatea acestora în cadrul Colegiului Central al Antrenorilor şi propune măsuri pentru înbunătăţirea activităţii;
 6. analizează în cadrul Colegiului Central al Antrenorilor componenţa loturilor reprezentative, conţinutul planurilor de pregătire a acestora şi le supune aprobării Biroului Federal;
 7. propune Biroului Federal componenţa colectivelor tehnice ale loturilor naţionale şi olimpice şi analizează periodic în cadrul colegiului, activitatea desfăşurata de antrenorii loturilor;
 8. participă la principalele competiţii naţionale, analizează desfăşurarea şi nivelul acestora şi prezintă periodic în colegiu şi Biroul Federal concluzii şi propuneri vizând optimizarea activităţii competiţionale interne;
 9. colaborează cu alte colegii şi comisii centrale în scopul perfecţionării sistemului competiţional şi a regulamentelor de organizare şi desfăşurare a campionatelor şi concursurilor naţionale;
 10. participă la principalele competiţii, reuniuni tehnice şi consfătuiri internaţionale; întocmeşte lucrări cu caracter de sinteză privind desfăşurarea Jocurilor Olimpice, Campionatelor Mondiale şi Campionatelor Europene, rezultatele înregistrate, orientările şi tendinţele noi apărute în practicarea ramurii de sport respective pe plan mondial;
 11. studiază permanent literatura de specialitate, teoria şi practica ramurii de sport pe plan naţional şi internaţional şi elaborează periodic lucrări cu caracter tehnico-metodic, urmând tiparirea şi difuzarea lor specialiştilor din domeniu;
 12. colaborează în îndeplinirea sarcinilor sale, cu compartimentele de specialitate din Ministerul Tineretului şi Sportului, cu Institutul National de Cercetare pentru Sport, Institutul de Medicină Sportivă, Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, precum şi cu alte instituţii şi organisme de specialitate, pentru elaborarea unor studii şi cercetări specific ramurii de sport respective, pentru elaborarea planurilor de pregătire ale loturilor reprezentative şi asigurarea unor servicii de asistenţă interdisciplinară.

În cazul în care ştatul de funcţii al federaţiei cuprinde mai multe posturi de antrenor federal, atribuţiile concrete pentru fiecare funcţie se vor stabili pe domenii de competenţă sau pe alte criterii specifice activităţii federaţiei.

Aceste atribuţii se aprobă de Biroul Federal la propunerea Secretarului General şi se cuprind în regulamentul de organizare a activităţii de funcţionare a federaţiei şi în fişa postului fiecarui antrenor federal.

În regulamentul intern de organizare a activităţii şi funcţionare a federaţiei vor fi incluse atribuţiile şi pentru celelalte funcţii salariate. Pe această bază Secretarul General aprobă fişa postului pentru fiecare salariat al federaţiei.

 

CAPITOLUL XI

DIZOLVAREA FEDERAŢIEI ŞI LICHIDAREA PATRIMONIULUI

 

Art.57.

 1. Dizolvarea FEDERAŢIEI ROMÂNE DE LUPTE poate fi hotărâtă numai de Adunarea Generală convocată statutar. Hotărârea de dizolvare se adoptă in prezenta a 2/3 din numarul membrilor cu drept de vot si cu votul a 2/3 din totalul membrilor prezenti la sedinta.
 2. Lichidarea patrimoniului se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

CAPITOLUL XII

RELAŢIA F.R.L. CU M.T.S.

 

Art.58.

Ministerul Tineretului şi Sportului exercită supravegherea şi controlul F.R. de Lupte, conform prevederilor Legii nr.69/2000 şi a Regulamentului de punere în aplicare a acestei legi.

 

Art.59.           

M.T.S. numeşte un delegat în relaţia cu F.R.L. Delegatul M.T.S. participă cu vot consultativ la şedinţele organelor de conducere a F.R.L. şi are dreptul de a suspenda executarea hotărârilor organului de conducere care contravin actelor de constituire şi Statutului F.R.L., contractului încheiat cu M.T.S. legilor ordinii publice şi siguranţei naţionale.

 

Art.60.

Biroul Federal şi Comitetul Executiv al F.R.L. sunt obligate să repună în discuţie problemele legate care fac obiectul hotărârii de suspendare. În caz de refuz din partea Biroului Federal şi Comitetul Executiv, delegatul M.T.S. va aduce cazul la cunoştinţa Ministrului Tineretului şi Sportului, care decide în condiţiile legii.

 

Art.61.           

În raportul cu federaţia, delegatul M.T.S. poate exercita şi alte atribuţii în baza mandatului stabilit prin ordin al Ministrului Tineretului şi Sportului.

 

 

CAPITOLUL XIII

DISPOZIŢII FINALE

         

Art.62.

Prezentul Statut precum şi regulamentele şi instrucţiunile emise pe baza acestuia de F.R.L. sunt obligatorii pentru toţi membrii afiliaţi la F.R.L. şi pentru toate structurile sportive care îşi desfăşoară activitatea în domeniul luptelor.

 

Art.63.

Pe baza prevederilor prezentului Statut va fi revizuit Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a F.R.L. şi Regulamentul Intern.

 

Art.64.

În prezentul Statut referirile la genul masculin trebuie înţelese ca făcând referinţă şi la genul feminin.

 

Prezentul Statut reprezinta varianta actualizata cu toate completarile si modificarile la zi, dupa Adunarea Generală a F.R.L. din data de 13 martie 2019 si contine o anexa cu emblema.

 

Prezentul act a fost tehnoredactat de consilierul juridic al Federatiei Romane de Lupte si autentificat de notarul public Ianachievici Andra Mihaela din cadrul Societatii Profesionale Notariale „Durnescu si Asociatii”, intr-un singur exemplar original si 6(sase) duplicate avand aceeasi forta probanta ca originalul, din care 5(cinci) duplicate s-au inmanat partii si un duplicat s-a depus la arhiva societatii notariale impreuna cu exemplarul original.

 

 

 FEDERATIA ROMANA DE LUPTE

prin Secretar General

 

FRL Statut actualizat 2019